دوشنبه 3-4-98   
 
 

  تبيين برنامه ها و رويكردهاي اداره كل آموزش فني وحرفه اي استان آذربايجان غربي در سال 1395

پنجشنبه 31-04-1395     |    تعداد بازدید : 355

تبيين برنامه ها و رويكردهاي اداره كل آموزش فني وحرفه اي استان آذربايجان غربي در سال 1395 توسط مديركل آموزش فني و حرفه اي اين استان

 

تبيين برنامه ها و رويكردهاي اداره كل آموزش فني وحرفه اي استان آذربايجان غربي در سال 1395 توسط محسن مددي ، مديركل آموزش فني و حرفه اي اين استان

محسن مددي ، مديركل آموزش فني و حرفه اي استان آذربايجان غربي طي گفتگويي با پيك مهارت آنلاين به تبيين برنامه ها و رويكردهاي اداره كل آموزش فني وحرفه اي استان در سال 1395 پرداخت.

در ادامه متن كامل گفتگويي آمده است:

   مهم ترين برنامه ها و رويكردهاي جديد كاري اداره كل آموزش فني وحرفه اي استان آذربايجان غربي  را در سال 1395 تبيين نماييد؟

 • تشكيل كميته آموزش هاي مهارتي و فني و حرفه اي براي اولين بار در سطح كشوردرخصوص تحليل برنامه پنجم توسعه و برنامه ريزي براي برنامه ششم توسعه با مشاركت سايردستگاه هاي اجرائي مرتبط استان با آموزش فني و حرفه اي و سازمان مديريت و برنامه ريزي
 •  الزام دستگاه هاي اجرائي براي هماهنگي هاي لازم با اداره كل در ارتباط با  اجراي آموزش هاي مهارتي برگزار شده درسال جاري وآتي كه دراين خصوص توسط ديوان محا سبات مكاتبات لازم به دستگاه هاي اجرائي ابلاغ شده است.
 •  انعقاد حداقل 10 تفاهم نامه همکاری با بخش خصوصی، اصناف، مراکز دانشگاهی، دستگاههاي اجرايي و ...
 • احصاء و شناسائي حرفه هاي مورد نيازآبريزدرياچه اروميه وآموزش رشته هاي جايگزين جهت مديريت منابع آب و كمك به معيشت روستا ئيان
 • برنامه عملياتي اقتصاد مقاومتي اداره كل تدوين گريده كه از مجموع 35 برنامه اداره كل25 برنامه با رويكرد  اقتصاد مقاومتي و كاهش آسيب هاي اجتماعي در حال اجراست.

  عملكرد آموزشي اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان آذربایجان غربی در سال 1394 و سه ماهه سال 1395 در مجموع و به تفكيك زن و مرد چند نفر-ساعت/ چند نفر- دوره بوده است؟

 • عملــكرد آمـوزشـي اداره كل درسال 94 ،  40246 نفردوره بوده كه 22079 نفر آن مرد و 18168 نفرزن مي باشد.
 • كل عملــكرد براساس نفـرساعت:  6966057 بوده كه 3580440 سا عـت آن مرد و 3385617سـاعـت زن مـي باشد.
 •  در3 ماهه اول سال 95 :
 •  عملكرد نفردوره 7937 بوده كه 4752 نفر آن مرد و3185 نفرزن مي با شند
 •  عملكرد براساس نفرساعت:  1256374 بوده كه 659315 نفر ساعت آن مرد و 597059 نفر سا عت زن مي با شد.

 

 

  عملكردآموزشي آن اداره كل دردوبخش دولتي و خصوصي به تفكيك زن ومرد چند نفر ساعت/  نفردوره بوده است؟

 • عملكرد آموزشي اداره كل دربخش دولتي درسال 94 : براساس نفردوره : مرد:15257 – زن: 9162

بر اساس نفر سا عت : مرد: 2445401- زن : 1544764

** عملكردآموزشي در بخش خصوصي درسال 94 : براساس نفردوره : مرد : 6822- زن : 9005

براساس نفرساعت : مرد: 1135039- زن : 1840853

** عملكرد آموزشي درسه ماهه اول سال 95 :

** در بخش دولتي: بر اساس نفردوره: مرد: 3806- زن : 1639

بر اساس نفر سا عت : مرد: 504019- زن : 229362

** دربخش خصوصي : براساس نفردوره:مرد:946-زن:1639 براساس نفرساعت : مرد:155296-زن:367697

 

     در راستاي بهره گيري از ظرفيت هاي منطقه اي به استناد طرح هاي توسعه اي و آمايشي استان چه اقداماتي (آموزش، نيازسنجي مشاغل و تدوين استاندارد آموزش) صورت گرفته است؟

 • تشكيل كميته آموزش مشا غل ويژه كمك به احياي درياچه اروميه
 •  شناسائي مراكزآموزشي درگيربا حوزه هاي آبريز درياچه اروميه
 • احصاء و شناسائي حرفه هاي مورد نيازآبريزدرياچه اروميه وآموزش رشته هاي جايگزين جهت مديريت منابع آب و كمك به معيشت روستا ئيان

- تدوين استاندارد هاي گياهان داروئي

 – عقد تفاهمنامه با انجمن گياهان داروئي درجهت شناسائي واحصاء ليست مشا غل فا قد استاندارد

- مكاتبه با شركت مخابرات استان درخصوص معرفي كارشنا سان خبره و متخصص شركت به جهت احصاء مشا غل فا قد استاندارد

– تدوين و شنا سائي تعداد11 فقره استاندارد شغل وارسال آن به ستادسازمان جهت بررسي و تاييد كه يك فقره از استاندارد هاي مذكورمورد موافقت و تاييد قرار گرفته و در سايت جهت بهره برداري بارگذاري گرديده است

 • درخصوص درياچه اروميه دو فقره استاندارد ويژه(تعميرپمپ هاي موتور سمپاشي وتعميرسيستم آبياري قطره اي ) تدوين وجهت بررسي به ستاد سازمان ارسال گرديده است و همچنين اداره كل به عنوان قطب گياهان داروئي و مخابرات تعيين شده كه در اين راستا فعاليت هاي خوبي انجام شده است .

 

 

 

 

تعداد شركت كنندگان در آزمون هاي سنجش مهارت در سال 1394 و سه ماهه اول 1395 چند نفر بوده و چه تعداد گواهي نامه مهارتي صادر شده است؟

 • در سال 1395 كه سال تدوين برنامه عملياتي استان ها براي برنامه ششم تو سعه است در اين خصوص  باپيگيري انجام شده مسؤليت كميته آموزش هاي مهارتي فني و حرفه اي به اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان واگذار شده است و با همكاري دستگاه هاي ذيربط برنامه جامع آموزش هاي مهارتي درقالب سند تو سعه آموزش هاي فني و حرفه اي تدوين گرديد و در مراحل پاياني تصويب است .
 • همچنين با عنايت بر تاكيد مقام معظم رهبري برنامه عملياتي اقتصاد مقاومتي اداره كل تدوين شده كه از مجموع 35 برنامه اداره كل25 برنامه با رويكرد  اقتصاد مقاومتي و كاهش آسيب هاي اجتما عي است كه اهداف كمي و كيفي آنها تعيين و در حال اجراست.

 

عملكرد استان در راستاي توسعه آزمون هاي الكترونيك را تبيين كنيد؟

عملكرد اين اداره كل درحوزه سنجش و ارزشيابي مهارت :

** درسال 94 : تعدادشركت كننده :56055 نفر

-تعدادقبولين: 33318 نفر

- تعدادصدورگوا هينامه : 28894 فقره

** عملكرددر3ماهه سال 95 :

 تعدادشركت كننده:5815

-تعدادقبولين:3413

- تعدادصدورگواهينامه :1800

 

در راستاي طرح توانمندسازي و آموزش هاي مهارتي روستاييان، عشاير و مناطق محروم و مرزي كشور با رويكرد اشتغال پایدار ،(مصوب جلسه 3/9/1393 شورای عالی اشتغال) چه اقداماتی(نیازسنجی، پیش بینی دوره های مهارتی و اجرای آموزش) از زمان ابلاغ تا كنون در آن استان صورت گرفته است ؟

 •  عملكرد اداره كل در خصوص توسعه آزمون هاي الكترونيكي :
 • تجهيزات لازم براي مركزاستان و 2 مركز معين در شمال و جنوب استان خريداري و راه اندازي شده است – مركزاستان از 3ماهه چهارم سال 94 فعال بوده و تعداد 3408 نفرشركت كننده و 1557 نفرقبولي تا كنون داشته است.

در راستاي اجراي طرح ارتقاء شايستگي هاي حرفه اي دانشجويان و دانش آموختگان دانشگاهي با رويكرد رفع نياز بازار كار كشور به نيروي متخصص (مصوب جلسه 3/9/1393 شورای عالی اشتغال چه اقداماتی (نیازسنجی، پیش بینی دوره های مهارتی و اجرای آموزش) از زمان ابلاغ تا كنون در آن استان صورت گرفته است ؟

 • اجراي دوره هاي آموزشي مورد نياز روستا ئيان بر اساس جمع بندي فرم هاي نيازسنجي توزيع درروستا هاي استان
 •  برگزاري آزمون هاي پايان دوره آموزشي براي روستا ئيان
 •  اهداء گواهينامه مهارت
 •  برگزاري جلسات آموزشي طرح ملي نياز سنجي جوامع روستائي و عشايري درمراكز آموزش فني و حرفه اي تابعه براي دهياران
 •  امضاء وتاييد فرم 12 طرح ملي نياز سنجي جوامع روستائي و عشايري توسط مديركل واكثرفرمانداران
 • ارائه خدمات آموزش فني و حرفه اي به كليه روستا ئيان درراستاي ماده 194 برنامه پنجم
 • همكاري ويژه با دستگاه هاي اجرائي مرتبط با مهارت آموزي وتربيت نيروي انسا ني ماهردرروستا ها ازجمله جهادكشاورزي و كميته امداد امام خميني
 •  اجراي رشته ها و دوره هاي آموزشي مورد نيازروستا ئيان در سال 94 براساس اعلام نياز و جمع بندي فرمت هاي نياز سنجي تكميلي توسط دهياران در240 روستا

 **  با توجه به هم مرزبودن استان با سه كشور تركيه –عراق و آذربايجان اين اداره كل به آموزش هاي روستائي توجه ويژه اي داشته است ، لذا سند تو سعه آموزش هاي روستائي با همكاري استانداري بر اساس طرح ملي نياز سنجي جوامع روستائي و عشايري در راستاي ماده 194 برنامه پنجم تدوين گرديده است كه بر اساس آن فرم هاي نياز سنجي پس از تكميل توسط دهياران وتصويب فرمانداران از سوي اداره كل امور روستائي استانداري تاييد و در آن چارچوب عملياتي شده است.

 • انعقاد تفا همنامه همكاري آموزشي و پژوهشي با دانشگاه هاي اروميه و آزاد اسلامي و دانشكده فني و حرفه اي اروميه
 •   تهيه طرح پارك فن آموزدر راستاي حمايت از دانشجويان و دانش آموختگان دانشگاهي كه به تصويب و به مرحله اجرا گذاشته شده است و در همين راستا در سال 1394 ، بيش از 200000 نفر ساعت آموزش رايگان براي ارتقاء آموزش هاي حرفه اي دانشجويان ارائه شده است.

 

 

در سال 1394 و سه ماهه اول سال 1395 چه اقداماتي در زمينه صدور مجوز و ارائه آموزش هاي مرتبط با مشاغل خانگي در سطح استان صورت پذيرفته است؟

 • درزمينه صدورمجوز و ارائه آموزش هاي مرتبط با مشا غل خانگي در سال 94 :
 • تعداد 146 مورد مجوز مشاغل خانگي صادر شده است
 • – براي 3303 نفردوره آموزشي مشا غل خانگي در19 حرفه برگزار گرديده است
 • در سه  ماهه اول سال 95 :
 •  براي 815 نفر دوره آموزشي مشا غل خانگي در31 حرفه برگزار گرديده است.

 

 

در زمينه اقتصاد مقاومتي اجراي پروژه " ارتقاي مهارت هاي فني و حرفه اي و كسب و كار بازار محور" از برنامه ملي "عدالت بنيان كردن اقتصاد و توسعه اجتماعي" به سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور واگذار شده است. در اين خصوص چه پيشنهاد اجرايي داريد؟

 • درراستاي توسعه آموزش هاي فني و حرفه اي وكسب و كار بازار محور كه مسؤليت آن به سازمان محول شده است ، اين اداره كل برنامه هاي عملياتي خود را تدوين نموده و در كارگروه فرهنگي و اجتماعي استانداري ارائه و تصويب نموده است كه انشا ءاله متناسب با آن اقدام خو اهدشد. توجه به مشاغل خرد و خانگي آموزشي روستائيان براي تكميل معيشت زندگي ، بخصوص با رويكرد آموزش زنان روستائي
 •  آموزش معلولين
 •  توسعـه مراكز جـواركارگاهــي ، جـوار دانشگاهـي و آموزش هاي كار آفريني از جمله نمونه برنامه هاي آن مي باشد.

برنامه هاي آن اداره كل در راستاي توانمندسازي زنان را تبيين نماييد؟

 • عقد تفا همنامه با اداره كل امور زنان و خانواده استانداري در خصوص توانمندسازي زنان سرپرست خانوار از طريق ارائه آموزش هاي مهارتي با تاكيدبرمشاغل خانگي كار آفرين ، احراز شغل مناسب ، آماده شدن براي يك زندگي مستقل و پايدار، اشاعه فر هنگ مهارت آموزي دربين آنان
 •  افتتاح و راه اندازي مركز آموزش و اشتغال بانوان در اروميه ، به منظور ارائه آموزش هاي مهارتي به زنان سرپرست خانوار
 • انعقاد تفاهمنامه همكاري با مؤسسه خيريه مستمندان اروميه در راستاي آموزش توليد و فروش محصولات

با توجه به ابلاغ منشور هفدهمين مسابقات ملي مهارت در سال جاري، آن اداره كل چه اقداماتي را انجام داده است؟ (تعداد شركت كنندگان مرحله شهرستاني، تعداد حرفه هاي رقابتي، تعداد راه يافتگان به مرحله استاني و ...)

 • ثبت نام و برگزاري هفدهمين مسابقات ملي مهارت مر حله شهرستاني به تعداد 244 نفر در30 رشته
 • راه يابي 50 نفر در17 رشته به مرحله استاني
 •  تشكيل كميته فني مسا بقات در شهرستان و مركز استان
 •  تعامل با ارگان ها جهت جذب مشاركت هاي مالي ( اسپانسر )
 •  تعامل اداره كل و مراكز تا بعه جهت جذب نخبگان مهارتي براي مرحله استاني
 •  برنامه ريزي براي بر گزاري مسا بقات آزاد كشوري دررشته قا ليبافي به ميز باني استان

 

در راستاي سياست برون سپاري فعاليت ها ( به تفكيك واگذاري و نيز خريد خدمات از بخش خصوصي )چه اقداماتي دراستان صورت پذيرفته و چه سهمي از عملكرد بخش دولتي را شامل شده است؟

 • عملكرد اداره كل درراستاي سياست برون سپاري فعاليت ها و حمايت از بخش خصوصي و افزايش اثر بخشي آموزش هاي مهارت و بهبود اشتغال جوانان برابربند ((و)) ماده 29 قانون به تعداد 974 نفر دوره و 54 حرفه درقالب خريد خدمات آموزشي به خصوصي واگذار شده است درضمن سهم عملكرد بخش مذكور4 درصد بوده است كه دربرش استاني 2درصد براي سال 94 تعهددرنظرگرفته شده است.

 

   تعداد آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد استان و برنامه هاي آن اداره كل در جهت توسعه و حمايت از بخش خصوصي را تبيين نماييد؟

 • تعدادآموزشگاه هاي آزاد استان به تفكيك جنسيت : زن : 212 – مرد : 30 – دو منظوره : 61 مي باشد.
 • به منظور تو سعه و حمايت از بخش خصوصي به 46 آموزشگاه آزاد فني و حرفه اي ازمحل تسهيلات مصوب مبلغ 3900 ميليون ريال وام توسط باتك توسعه تعاون پرداخت گرديده است .
 •  

سهم آموزش هاي بخش خصوصي از كل آموزش هاي مهارتي اداره كل چقدر است؟

** درسال 1394 :     56/53 درصد

              **درسال 95:          47/48 درصد در نظر گرفته شده است.

 

اقدامات صورت گرفته در جهت ارتقاي كيفي آموزش هاي ارائه شده توسط بخش خصوصي را تبيين نماييد؟

 • دوره هاي آموزشي مختلف براي مخاطبين منجمله مؤسسين، مديران ومربيان آموزشگاههاي آزاد فني و حرفه اي برگزارگرديده است.
 • درخصوص آموزش دوره هاي تخصصي تعا ملات لازم با مركز تربيت مربي صورت گرفته است.
 • تقاضاي آموزشگاه هاي آزاد فني و حرفه اي جهت ارتقاء رشته درهيات نظارت بررسي و موافقت گرديده است.

     نحوه تعامل اداره كل با كانون و انجمن هاي صنفي آموزشگاه هاي آزاد استان و شهرستان ها به چه ميزان است؟

 • كانون انجمن هاي صنفي آموزشگاه هاي آزاد درخرداد ماه 1395 تشكيل گرديده است ولي انجمن هاي صنفي آموزشگاه هاي آزاد از سال هاي قبل فعا ليت مي نمايد و در زمينه هاي طراحي سئوال ، پروژه هاي عملي ، شركت در جلسات هيات نظارت ، تدوين استاندارد هاي آموزشي اخذ آزمون هاي عملي ، تعيين شهريه دوره هاي آموزشي ، رتبه بندي آموزشگاه هاي آزاد فني و حرفه اي در قالب عقد قرار داد و مشاركت در واگذاري كارگاه هاي سنجش و مهارت تعامل بهتري با اداره كل دارد.

 

عملكرد و برنامه هاي آموزش فني و حرفه اي استان در راستاي توانمندسازي آسيب ديدگان اجتماعي در سال 1394 و سه ماهه اول سال 1395 را تبيين كنيد؟

 • برگزاري كارگاه آموزشي آشنائي با بيماري هاي نو پديد
 • انعقاد تفاهمنامه همكاري با انجمن ديابت شاخه آذربايجان غربي، قوه قضائيه خانه مستمندان زنان سرپرست خانوار
 • برگزاري دوره مديريت دانش رفتارو سبك زندگي ايراني اسلامي براي كارشناسان قوه قضائيه
 • برگزاري دوره آموزشي براي گروه هاي هدف به تعداد 3724 نفردركمپ هاي ترك اعتياد مراكز درمان اجباري
 • خانواده هاي آسيب ديده
 • سكونت گاه هاي غير رسمي
 • درسه ماهه اول95 :  نيز براي780 نفر دوره آموزشي برگزار شده است.

 

در راستاي مشاركت ذينفعان و شركاي اجتماعي؛ كارفرمايان و كارآفرينان صنايع، صنوف، دانشگاه ها و مؤسسات آموزشي، تشكل هاي كارگري و كاريابي ها و جويندگان كار، برنامه ها و اقدامات آموزش فني و حرفه اي استان را تبيين كنيد؟

 • عقد تفاهمنامه همكاري بايك سرمايه گذار خصوصي براي نخستين بار درسطح كشوردر جهت حمايت و تحت پوشش قرار دادن 500 نفر ازمهارت آموختگان وكارآفرينان

 

عملكرد آن اداره كل در راستاي ساماندهي مراكز آموزشي از طريق نظام رتبه بندي مراكز آموزشي اعم از دولتي وخصوصي را بيان كنيد؟

 • درراستاي ساماندهي و كيفي بخشي دو نمونه از مراكزآموزش فني و حرفه اي دولتي بوكان و اروميه موفق به كسب رتبه بندي شدند.
 • دربخش خصوصي نيز 266 آموزشگاه آزاد موفق به كسب رتبه بندي شده و حدود 30 آموزشگاه بدليل سوابق زيريك سال حائز رتبه نشدند.

 

سهم آموزش هاي بخش خصوصي از كل آموزش هاي مهارتي اداره كل چقدر است؟

 • سهم آموزشهای بخش خصوصی 55% کل آموزشهای استان می باشد.

 

راهكارهاي آن اداره كل به منظور شركت تمامي آموزشگاه هاي آزاد درطرح رتبه بندي اين آموزشگاهها را بيان نمائید.

 • استفاده صحيح از كاربست هاي جدول رتبه بندي
 • دادن امتيازات ويژه براي آموزشگاه هاي رتبه بندي شده نظير( امتياز خريد خدمات
 • اخذ آزمون- ايجاد و افزايش شعبه واستفاده از مزاياي تبصره ها )
 • درضمن براي عملياتي نمودن رتبه بندي آموزشگاه هاي آزاد ضرورت آگاه سازي مديران و مؤسسين از رتبه بندي وجود دارد كه ابتدا با رويكرد ارزشي و ضرورت آن اهتمام جدي براي انجام ايجادگردد و همينطور با اعلام مشوق ها وكاربست هاي درنظر گرفته شده به تناسب رتبه بندي براي آموزشگاه هاي آزاد، ترغيب و تشويق هاي خوبي خواهد بود كه اين اداره كل با اين رويكرد عمل نموده است.

برنامه هاي آن اداره كل در ارتباط با تشويق بخش خصوصي براي ايجاد آموزشگاه در حوزه فناوري راهبردي و نوين چيست؟

 • با توجه به اينكه سازمان آموزش فني وحرفه اي طي چند سال اخير به اين حوزه ورود پيداكرده است و براي توسعه وايجاد آن نيازمند (  مربيان توانمند- استاندارد هاي آموزشي متناسب نياز بازار ) و همينطورنوپا بودن آن براي جامعه ، در حال حاضر اين اداره كل برنامه هائي براي بستر سازي مراكز دو لتي داشته ودر صورت وجودآموزشگاه هاي توانمنددر اين حوزه استقبال مي نمايد و اساسا توصيه مي كند بخش خصوص به لحاظ بكربودن اين حوزه ورود و فعاليت نمايد.  

  مهم ترين برنامه هاي آن اداره كل در راستاي بزرگداشت ششم مرداد ماه، روز ملي آموزش هاي فني و حرفه اي و كارآفريني را بيان كنيد.

 

 • برگزاري جشن مهارت
 • تجليل از مربيان ، كارآفرينان ،كاركنان نمونه،مدال آوران مسابقات ملي مهارت
 •  برپائي نمايشگاه هاي تخصصي دستاورد هاي مراكز آموزشي
 •  اجراي دوره هاي آموزشي گذر مها رتي
 • برگزاري سمينار هاي مهارتي
 •  برگزاري مسابقات فرهنگي ورزشي
 • حضور در نماز جمعه
 •  ديدار با مقامات استاني
 • بازديدمقامات استاني ازمراكزآموزش فني و حرفه اي استان

 

در راستاي دسترسي عادلانه و برابر به فرصت مهارت آموزي، با رويكرد محروميت زدايي مبتني بر اقتضائات بومي، فرهنگي و جغرافيايي چه اقدامات ويژه اي انجام شده است؟

 

الف – توسعه آموزشهای مهارتی در سکونتگاههای غیر رسمی در جنوب استان

ب- برنامه ریزی و اجرای هدفمند آموزشهای روستایی در و روستاهاي حوزه آبريز درياچه اروميه با سطح بندی آموزشهای عمومی، تخصصی و کارآفرینی برای ایجاد اشتغال پایدار

ديدگاه آن اداره كل نسبت به نيروي انساني در حوزه آموزش و پشتيباني چيست؟

- توجه ویژه به سلامت همکار و خانواده آنان

-  انتقال تجربه به نیروهای جدید الورود

- نگهداشت و ارتقاء منزلت کارکنان

- برگزاری دوره های آموزشی متناسب با نیاز کارکنان

- ایجاد انگیزه در کارکنان جهت افزایش کارآیی و بهره وری

- کادر سازی و انتصاب نیروهای دارای شایستگی های شغلی و ویژگیهای خاص فرد

- برگزاري دوره هاي آموزشي درزمينه توانمند سازي وتحكيم بنياد خانواده

– ايجادمحيط شاداب و نشاط آور

- برگزاري مسابقات ورزشي و تفريحي

– اردو هاي خانوادگي

–ايجاد برنامه هاي مشاركت جمعي و چرخش و غني سازي شغلياز جمله برنامه هاي اداره كل درحوزه منابع انساني است .

 

سهم حوزه هاي صنعت، خدمات و كشاورزي در كل استان چه ميزان است؟

 • سهم حوشه صنعت 46 درصد
 •  سهم خوشه خدمات 37 درصد
 • سهم خوشه كشاورزي 17 درصد    درسال 1394 مي باشد

 

 

1


 

مدیر کل فنی و حرفه ای           
آموزش فني و حرفه‌اي           
منشور اخلاقی سازمان           
ریاست مرکز سردشت           
معرفی واحدهای اداری           
مرکز آموزش           
استانداردهای آموزش           
آموزشگاه های آزاد           
دوره های مرکز           
واحد آزمون           
آمار و عملکرد           
واحد پذیرش           

اطلاعیه ها
 

لینک های مرتبط
 

آمار بازدید
 • دیروز : 74 بازدید
 • امروز : 121 بازدید
 • بازدید کل : 463178 بازدید
 • IP شما : 34.204.43.11