سه شنبه 3-7-97   
 
 

  گواهینامه های آماده تحویل سال 94

دوشنبه 16-01-1395     |    تعداد بازدید : 1066

کلیه گواهینامه های صادرشده سال 94 جهت تحویل بههمشهریان گرامی آماده می باشد.

باطلاع کارآموزان و آزمون دهندگان عزیز میرساند تعدادی گواهینامه کارآموزی و صنعت ساختمان که در جدول ذیل به آنها اشاره شده است صادر گردیده ولی هنوز صاحبان آنها جهت تحویل به مرکز مراجعه ننموده اند. لذا از متقاضیان و آزمون دهندگان خواهشمنداست هرچه سریعتر جهت دریافت گواهینامه مهارت به مرکز آموزش فنی و حرفه ای بخش آزمون مراجعه نمایند در غیر اینصورت این مرکز نسبت به استرداد گواهینامه های مذکور به استان اقدام خواهد نمود.

 

 

ردیف شماره شناسایی نام نام خانوادگی کد ملی
1 9307005013 حسین ابراهیم پور 2889205150
2 9307267236 انتها ابراهیم پور 2880160091
3 9307264354 سنور ابراهیم پور 2889841413
4 9200669186 رؤف ابراهیم زاده 2880236746
5 9307265569 فائزه ابراهیمی 2880362377
6 9300761615 زهرا ابراهیمی 2880110548
7 9201547060 امیر ابراهیمی 2889329526
8 9202025589 عثمان ابراهیمی 2889183351
9 9307005496 اختر ابراهیمی 2880141737
10 9201241754 حسن ابراهیمی 2889857948
11 9307130802 رحیم ابراهیمی 2889617041
12 9306997306 علی ابراهیمی 3848936054
13 9307257066 محمد ابراهیمی 2889950001
14 9306742800 امید ابراهیمی 2880044537
15 9307265533 ابوبکر ابراهیمی پور 2880030511
16 9307130803 بهار ابراهیمیان 2880329531
17 93072665570 آرش ابوبکری 2880403227
18 9306728631 کاوه احسان فر 2889596818
19 9306733758 کریم احمدپور 2889349349
20 9307261830 هیمن احمدپور 2889839001
21 9307265421 گلاویژ احمدپور 2889029751
22 9307267238 رحیم احمدپور 2889793060
23 9307267237 ابراهیم احمدپور 2889037371
24 9307325931 رحمت احمدپوری 2889864758
25 9300050393 حکیم احمدپوری 2889116492
26 9307265534 صلاح الدین احمدزاده 2889660803
27 9307300372 اسماعیل احمدزاده 2889300625
28 9300437215 فاروق احمدنژاد 2889822745
29 9201577880 منیژه احمدی 2889841766
30 9201694755 اسماعیل احمدی 2889965961
31 9202123110 سعدون احمدی 2889698394
32 9300181099 عبدالرحمان احمدی 2880122430
33 9307261893 سیامند احمدی 2880174279
34 9307260359 هادی احمدی 2880044251
35 9307284005 احمد  احمدی 2889034593
36 9307350280 محمد احمدی 2889195945
37 9200678905 پیشرو احمدی 2889273997
38 93607326329 ایوب احمدی اقدم 2880139171
39 9307265750 کمال اسماعیل زاده 2889392996
40 9201241770 فرامرز اسماعیل زاده 2880066123
41 9307265754 جلال اسماعیلی 2889599647
42 9300489169 قربانی اسماعیلی 2889893596
43 9307265651 بیتا اسمعیل پور 2880103673
44 9200669187 نسیم اسمعیلی 2880126789
45 9300184774 عزیز اسمعیلی 2889927067
46 9307265447 عثمان اعظمی 2880077826
47 9307257067 دلنیا اقدر 2880217997
48 9307257068 سارا اکبرپور 3859851101
49 9200253907 لقمان امین پور 2889030679
50 9200770370 احمد امینی 2889887057
51 9305293438 منصور امینی 2872380183
52 9201774248 محمد امینی 2889304590
53 9306997066 محمود امینی 2870334397
54 9307267240 ابراهیم امینی پور 2889680673
55 9307126286 ادریس ایران منش 2889834492
56 9307150608 رشید آزاد 2860272135
57 9307130672 نشمیل باباآغایی 2880179440
58 9307265687 لقمان  بالدار 2889919996
59 9303634087 شیدا بایزیدی 2880043115
60 9307267241 منصور بایزیدی 2889862569
61 9303559342 قادر بایزیدی فر 2889041735
62 9306483708 خدیجه بری 2889792803
63 9202122415 سهیلا بریاجی 2880248477
64 9306997312 شلر بکرک 6399462681
65 9200095694 روف بکری 2880099625
66 9201720359 علی بلادی 2889377921
67 9307271405 میران بلادی 2880116546
68 9307271404 وحید بنیادی 2802816624
69 9306997315 بختیار بهشتی 2889978427
70 9306483711 خسرو پاسیار 2860176306
71 9201773004 محمد پاینده 2889381552
72 9200050380 ریزان پرمنوره 2889829944
73 9201130260 عبداله پسندی 2889068161
74 9307267269 یوسف پولادی 2889879313
75 9200854329 حسین پولادی 2889880291
76 9307265787 نرمین پهلوانی 2880021375
77 9307260362 لطیف پیامی 2889826392
78 9201577883 مریم پیران 2889864081
79 9201547062 ابوبکر پیروتی 2889655547
80 930725  60 عثمان پیروتی 2899363158
81 9307358640 ایوب تابان 2889892131
82 9303645163 پرشنگ تهمتن 2880251753
83 9307260360 محمد جولایی 2889207641
84 9200562742 عایشه جهان پسند 2889948218
85 9307257116 کلثوم جهان پسند  
86   زهرا چابکی 2880150175
87 9300491014 زلیخا چابکی 2889971163
88 9307254082 خضر حاجی خلانی 2889922790
89 9200575115 زانیار حاجی خلانی  
90 9307267243 رحمان حاجی زاده 2909322289
91 9202121728 صالح حاجی محمدی 2889056945
92 9200517153 سروه حدادی 2889920283
93 9202120323 یونس حدادی 2880073979
94 9307267418 محمود حسن پور 2889820505
95 9200180035 سلیم حسن زاده 2889925595
96 9305898143 احمد حسن زاده 2889656756
97 9305895701 فواد حسن زاده 2889394271
98 9201691478 محمد حسن زاده 2889516830
99 9307265657 محمدامین حسن نژاد 2880207274
100 9303595549 هاجره حسن نژاد 2880297427
101 9307257071 عبدالرحمن حسنی 2889265987
102 9306997174 ریبوار حسین 2889917304
103 9200050400 نسرین حسین پور 2889784304
104 9307257244 هیوا حسین پوری 2880007151
105 9200253917 میثم حسین زاده 2790266719
106 9307122750 عمر حسین نژاد 2889422828
107 9201103161 محمد حسینی 2889916499
108 9200768859 سیدهدایت حسینی 2880162297
109 9201695359 آلتون حسینی 2889864073
110 9306997324 لیلی حسینی 288986233
111 9307265756 اسمعیل حضرتی 2938349270
112 9307001611 بختیار حمزه پور 2889423001
113 9306752312 عبداله حمزه پور 2889695026
114 9307265757 رسول حمزه نژاد 2871338949
115 9307265637 ریبوار حمزهء 2889898695
116 9306861481 بهزاد خالدپور 1210153645
117 9307123827 عبدالرضا خاله  2880102073
118 9307269336 محمود خدایار 2889420582
119 9307151131 فوزیه خدریان 2880290724
120 9307130689 امید خدریان 2889041336
121 9307005028 هیوا خدریان 2889795713
122 9307005031 اوات خدریان 2880016975
123 9307005025 افسانه خضرپور 2880186056
124 9202005983 حلیمه خضرپور 2889398218
125 9200050381 گلاویژ خضرپور 2889197824
126 9200854388 مرداد خضرزاده 2871365393
127 9306972853 سلمه خضرنژاد 2889985075
128 9201241735 ناصر خضرنژاد 2880004349
129 9201939716 مهدی خضرنیا 2880248698
130 9305600249 عبداله خضرنیا 2889152553
131 9307265758 فریده خضرنیائ 2889819396
132 9307137131 قدم خضری 2889391582
133 9301509096 زانیار خضری 2880109191
134 9201228958 سعادت خضری 2889930335
135 9201939716 مراد خضری 2889056880
136 9306483714 عثمان خضری 2889806987
137 9300219748 خلیل خضری 2889942988
138 9307265638 عبداله خضری اقدم 2889441601
139 9200669107 آزیزه خضری اقدم 2880023564
140 9201939719 کوثر خضری پور 2880204070
141 9201694762 خالد خضری کمال 2889960110
142 9200050407 محمد داربورانی اصل 2880218683
143 9201130212 عزیز درویش آئین 2889763358
144 9307267245 دلنیا دمیا 2880167401
145 9307269335 میلاد رادان 2880152356
146 9306728205 ام کلثوم رحمانی 2880076412
147 9306586857 فرزانه رحمانی 2880093708
148 9307257072 فوزیه رحمت نزاد 3760179071
149 9307267247 هادی رحمن زاده 2880211670
150 9307267248 احمد رحمنی 2889880664
151 9307257401 سمیه  رحیمی 3840192102
152 9307265448 معصومه رستمی 2889891781
153 9307265449 هادی رستمی اوغل بیک 2949663729
154 9307126603 عبدالرحمن رسول پناهی 2889332276
155 9307255080 کاوه رسول پور 2889806014
156 9305895509 عثمان رسول پور 2889924785
157 9307145465 شهباز رسولی 2889059413
158 9201809668 سهیلا رسولی 2889826376
159 9305293450 سیروان رسولی 2880277558
160 9301047529 جعفر رسولی 2889788636
161 9307257074 حسین رسولیان 2889947718
162 9300182176 احمد رشدی 2889932524
163 9307257910 سازان رشیدپور 2880031524
164 9200669070 عبداله رشیدزاده 2880097517
165 9200970004 گلاله رشیدی 2889863700
166 9307130808 ابراهیم رمضانی 2889061884
167 9201577717 خلیل رمضانی 2880044375
168 9307265674 خالد رهو 2889952320
169 9202004766 یاسر رئوفی 2889912991
170 9200770402 عثمان زرهی 2889981924
171 9201228957 محسن زکی 2880115485
172 9201809756 پروین زمانی دادانه 2871784418
173 9307255532 کامبیز زواراء 2880278910
174 9307267249 محی الدین ژاله 2889904083
175 9306483726 لقمان سبیلدار 2889668134
176 9307267421 محمد ستمدیده 2889021343
177 9202004678 مریم سجادی ساز 2889022579
178 9307261005 عذرا سعیدی 2889362957
179 9201547184 یوسف سعیدی 2889876179
180 9307254183 فریده سعیدی 2880264324
181 9307257076 نرگس سعیدی 2880124875
182 9307260914 سحر سلیم پور 2880168023
183 9307257077 محسن سلیمان پور 6399972515
184 9202006004 احمد سلیمان زاده 2880255074
185 9306053969 بهمن سلیمان نژاد 2880002915
186 9306483717 سیروان سلیمانپور 2880100348
187 9201228955 سلام سلیمانپور 2880100331
188 9201228953 صلاح  سلیمانپور 2880100321
189 9201228952 علی سلیمانی 2889598799
190 9305543104 امید سلیمانی 2880280303
191 9301047533 عبداله سلیمانی 2889168298
192 9307005508 عثمان سلیمانی 2889896331
193 9307005511 کریم سلیمانی 2889815420
194 9307005514 عبدالخالق سلیمی 2880059704
195 9201929688 منیره سلیمی 2889774201
196 9306998848 اواره سلیمی 2889855414
197 9307267250 محمد سوری 2889329887
198 9305895413 سلیم شادی 2889304493
199 9202123378 هیمن شریعت پناه 2889100571
200 9201841837 هیرو شریعت پناه 2889855831
201 9200669142 یوسف شریف پور 2889642569
202 9305867435 غفور شریف نژاد 2920006010
203 9307265675 سینا شمسی 3750453284
204 9307137162 محسن شیخه پور 2880089751
205 9307150641 سیروان شیخه پور 2880009308
206 9307265759 یعقوب  شیخه پور 2889962806
207 9307279357 انور شیخه پور 2889812758
208 9307346247 حمزه شیخه پور 2889622959
209 9307336433 ناصر شیخه پور 2880042739
210 9307312837 سروه شیخهء 2880166926
211 9307265652 فاطمه شیروانی 2420545982
212 9307265676 ابوبکر صالح پور 2889879186
213 9307081941 شیروان صالح زاده 2880108330
214 9306752004 رئوف صالح زاده 2889122050
215 9306179466 حیدر صالح زاده 2889865959
216 9307252948 شیرین صالحی 2880122988
217 9306200515 عبداله صالحی 2889082504
218 9307122851 ادریس صالحی 2889098885
219 9307258331 خلیل صالحی اصل 2889379140
220 9306636896 مرتضی صمدنژاد جارچلو 2960015665
221 9300453244 یوسف صوفیان 2889309851
222 9307284462 سیروان طاهریان 2929830204
223 9307260247 عبداله ظاهری 2889108511
224 9303634261 شیرین ظاهری 2889834115
225 9307267262 ابوبکر عباس زاده 2889878864
226 9303612469 فرامرز عباسی 2880078581
227 9307265523 مختار عبداله زاده 2880010322
228 9307255654 فاروق عبداله زاده 2880079306
229 9306733788 امید عبدالهی 2889122451
230 9307260335 ناسکی عبدالهی 2889856674
231 9307296279 سرچل عبدولی 2880210089
232 9201541744 ملک عبده 2889366741
233 9301509110 ثریا عبدئی 28801236007
234 9307126605 کمال عزیزپور 2880327083
235 9201695361 سلیمان عزیزسواره 2889777049
236 9200368594 آراز عزیزی 2880091950
237 9201806998 آسو عزیزی 2889921298
238 9202124650 لقمان  عزیزی 2889393518
239 9307254506 هیوا عطائی 2880108519
240 9307123866 طیب عظیمی 2889784339
241 9307005520 خدیجه عظیمی 2880151678
242 9307123810 سلیمان علی پور 2889115410
243 9307307953 دلسوز علی زاده 2889865592
244 9200562713 رسول علی زاده 2889174263
245 9202124654 بیستون علی زاده 2880050766
246 9200429781 عبداله علی زاده 2880457815
247 9301479572 عبدالواحد علی زاده 2880103436
248 9307265423 سیروان علیزاده 2889912817
249 9307265535 حسن عمرنژاد 2889902102
250 9307265762 کاوه عیاس پور 2889878570
251 9200368257 عبدالسلام فایق 2889606643
252 9307286984 آرین فهیمی 2880261546
253 9307126607 امید قادرپور 2960467213
254 9307243625 رحمان قادرزاده 2880060338
255 9306455028 عباس قادرزاده 2889450813
256 9307126288 سهیلا قادرزاده 2889851052
257 9307361093 عزیز قادری 2889113426
258 9300437245 هیوا قادری 2880077737
259 9307005217 اسمعیل قادری 2888997401
260 9307102510 عبدالرحیم قادری 2889914712
261 9300487594 آزاد قادری 2889862739
262 9202108330 معصومه قادری 2880243874
263 9202004786 نرمین قادری 2889888509
264 9201241757 محمد قادری 0550194002
265 9306728211 سمیه قادری 2880303664
266 9307130692 امنه قادری 2889868478
267 9307265763 رحیم قادری 2889680150
268 9305867438 ازاد قادری  2889301011
269 9303524518 عبدالسلام قادریان 2889900290
270 9307265424 انور قادریان 2889916006
271 9307348425 رحیم قازانی 2880113946
272 9307128660 مهدی قربانی 2938953976
273 9307126610 بهره قربانی آذر 2880105625
274 9201143628 سیدحسن قریشی 2889307530
275 9307258332 سعید قندی 2880090059
276 9301293814 مهدی کارگری 2880277450
277 9307257122 وفا کاسب 2880024625
278 9307126614 جمال کاکه ء 2880042437
279 9307126615 محمد کاوه 2889632970
280 9307129450 مهتاب کریم بهرام 2880134838
281 9307269337 علی  کریمی 1882048032
282 9307005229 کریم گردپور 2889775331
283 9200854350 هاجر لاوی 2909103171
284 9307265463 رحیم مام محمود 2899510428
285 9200253909 حسین مبارز 2889860493
286 9306971788 وریا محمدپور 2880137330
287 9306752326 حسین محمدپور 2803329611
288 9301483516 فریده محمدپور 2889882624
289 9201543205 عبدالرحیم  محمدپور 2889897192
290 9303559330 ادریس محمدپور 2880050881
291 9307267422 مقصود محمدپور 2889165809
292 9307005523 کاوه محمدپوردارمه کون 2880104793
293 9307265765 علی محمدحسینی 1370854285
294 9300453250 نصرت محمدزاده 2889744523
295 9201547135 عبدالکریم محمدزاده 2889803597
296 9202124681 هیدی محمدزاده 2880118131
297 9201546877 محمد محمدزاده 2889045439
298 9307295198 لیلی محمدزاده 2880110467
299 9307267263 اسامه محمدسلطانی 2880275717
300 9307269338 شورش محمدی 2870275501
301 9201695368 انور محمدی 2889823180
302 9200050391 فاطمه محمدی 3760177492
303 9307254916 عباس محمدی 2889366057
304 9307271078 عبداله محمدی 2889712788
305 9307253262 شورش محمدی 2880098173
306 9307353234 رحمت محمدیان 2889098702
307 9307005526 هدایت محمود زاده 2880057833
308 9307265524 ریباز محمودپور 2880114985
309 9202121922 مریم محمودپور 2889794776
310 9306743493 سلیم محمودزاده 2889128849
311 9202124689 جمین محمودزاده 2880036461
312 9307265767 سحر محمودی 2880038057
313 9201130213 رستم محمودی 2880060206
314 9202124690 حبیبه محمودی 2889792544
315 9202121733 کلثوم محمودی 2880110262
316 9300154990 آزاد محمودی 2889925463
317 9200050402 وسیم محمودی 2880227429
318 9202121923 محمد محمودی 2880069191
319 9301495158 هادی محمودی 2889047121
320 9202004672 نرمین  محمودی 2880204828
321 9300722171 رحیم محمودی 2889365530
322 9307265782 لقمان محمودی 3849522040
323 9307279893 ناهیده محمودی 2880229219
324 9307343564 عبدالرحمان محمودیان 2860284941
325 9307267292 حسن محمودیان  2889721787
326 9200659728 حمزه مروتی 2889680754
327 9307265783 فرهاد مستجابی فرد 2880138779
328 9201690534 ناصر مستجابی فرد 288008520
329 9201690535 فرزانه مستوجبی فرد 2880085470
330 9306971584 سعید مصطفی پور 2889860361
331 9307257082 سیاوش مصطفی زاده 2880222591
332 9307265785 ایوب مصلحی 2860071725
333 9307005220 اسرین مطلب زاده 2880267781
334 9202004789 پروانه مطهری راد 2880351065
335 9301032887 خدیجه مطهری راد 2880351057
336 9301032885 ابوبکر معدثی صادق 2889551733
337 9200050396 عباس معروف پناهی 2889693465
338 9306701309 رحمت معروف پناهی 2889805859
339 9306207217 صالح معروفی 2889705498
340 9306997186 عزیز معروفی 2889924033
341 9305331538 مینا معروفی 2889784118
342 9301032707 ابراهیم معقولی شریف 2880288266
343 9300153350 نظیره ملابابکرخدمتگذار 2880115418
344 9202004790 آمینه ملازادگان 2889902791
345 9307130696 آمنه ملازاده 2880168457
346 9307267266 فردین ملکاری 2880198909
347 9307258014 احمد  ممندی آذر 2880006678
348 9200253889 حسن منصرف 2889583831
349 9307130843 جعفر منصوری 2909836924
350 9201550635 ارسلان مولان زاده 2889796043
351 9201410272 غفار مولان نژاد 2880074061
352 9307260361 آرام مولانی 2880191912
353 9307309080 سحر مولائیان 2889897664
354 9307130845 دلینا مولودی 2880200555
355 9307257081 علی میناپور 2880332052
356 9307265786 علی مینایان 2889339637
357 9307265786 شهلا مینائی 2889261311
358 9307264452 سیران نبوی 2872312511
359 9201425851 کریم نبی زاده 2889732754
360 9306455244 رحمان نبی زاده 2889731766
361 9202027694 خضر نبی زاده 2880069254
362 9307312836 سروه نصراله زاده 2889924718
363 9300722177 اسماعیل نعمت زاده 2889916804
364 9307264460 بهروز ولی زاده زارنجی 2939172404
365 9303634321 پیمان وهاب زاده 2889829189
366 9306997678 کریم هلوی 2889428435
367 9307343565 ترانه یکتا 2889744809
368 9307130697 سلیمان  یوسف پور 2889056155
369 9200883782 سلیمان یوسف زاده 2889392708
370 9200768946 جلیل  یوسف زاده 2889921336
371 9303607834 رسول یوسف زاده 2889816941
372 93072655597 نصرت یوسفی 2889708683

 
 

مدیر کل فنی و حرفه ای           
آموزش فني و حرفه‌اي           
منشور اخلاقی سازمان           
ریاست مرکز سردشت           
معرفی واحدهای اداری           
مرکز آموزش           
استانداردهای آموزش           
آموزشگاه های آزاد           
دوره های مرکز           
واحد آزمون           
آمار و عملکرد           
واحد پذیرش           

اطلاعیه ها
 

لینک های مرتبط
 

آمار بازدید
  • دیروز : 62 بازدید
  • امروز : 56 بازدید
  • بازدید کل : 392199 بازدید
  • IP شما : 54.162.239.233